Opšti uslovi korištenja TV Historija

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti ili slike, bez dozvole izdavača. Sadržaj na televiziji Historija TV i na web stranici historija.tv zaštićen je u skladu sa Članom 3.

Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

BiH u korist Centar za Mir i Multietničku suradnju Mostar. Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježete sankcijama.

teknologi https://teknonebula.info/ Tekno Nebula